Director of Education, Children & Family Services

Carmarthenshire County Council

Director of Education, Children & Family Services

Salary Not Specified

Carmarthenshire County Council, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin - Carmarthenshire

 • Full time
 • Permanent
 • Onsite working

Posted 1 week ago, 15 May | Get your application in now before you miss out!

Closing date: Closing date not specified

job Ref: e7f7ff45583a4098af03f089f4e8cbd2

Full Job Description

As Director, you will provide high quality and outcome-focused advice to the Chief Executive, the Cabinet, Corporate Management Team, Officers, Headteachers, Governors and Elected Members. You will be required to lead a complex integrated department which delivers a number of key services on behalf of the Council, shaping the future development of education and children and family services, providing strong strategic direction, innovative leadership, and operational oversight to ensure the delivery of high-quality educational provision and comprehensive services for our children, young people and lifelong learners.

An adept relationship builder and an exemplar of personal and professional integrity, you'll be required to rapidly gain the trust and respect of everyone you encounter - within and beyond the Council.

You will need to be able to communicate fluently in Welsh. Reasonable support can be provided on appointment to reach this level., If so, you will have considerable energy and drive, and have a proven track record of successful leadership and strategic management within a multi-functional organisation of comparable scope and complexity. Crucially, you will know what first class services look like, and will know how to help staff, Governors and Members to achieve these standards within a demanding environment.

Carmarthenshire County Council is a high performing, vibrant and forward-thinking local authority that is constantly seeking to improve and is committed to maintaining its excellent reputation for delivering first class services. We are now looking to appoint a Director of Education, Children & Family Services to help us deliver our ambition.

The Director of Education, Children & Family Services is a fantastic opportunity to join a Council that is looking to be innovative in how they deliver services that are designed to meet the needs of children, young people and their families. We are looking for a modern, inspirational and inclusive leader that creates a positive environment where everyone can be themselves and can fulfil their potential.

At Carmarthenshire County Council, we focus on providing coherent, modern and effective services. So, as part of the one of the largest County Councils in Wales, you won't just enjoy the scope of the challenge - you'll enjoy having a positive impact.

Carmarthenshire offers an integrated education and services for children and families approach to:

 • Safeguard our children and young people;

 • Enable our children and young people to have the best possible start in life;

 • Achieve educational excellence and wellbeing of all learners;

 • Support the wellbeing and professional development of our workforce; and

 • to support and sustain families.


 • This role is at the heart of our journey towards maintaining and achieving excellence in all areas of practice, by building on strong foundations. Leading an expert team, you will champion the rights of children and young people, aspire for excellence, equity, and inclusion, driving continuous improvement and positive outcomes for all.

  Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn awdurdod lleol uchel ei berfformiad, bywiog a blaengar sy'n ceisio gwella'n barhaus ac mae wedi ymrwymo i gynnal ei enw rhagorol am gyflwyno gwasanaethau o'r radd flaenaf. Rydym am benodi Cyfarwyddwr Addysg, Gwasanaethau Plant a Theuluoedd i'n helpu i wireddu ein huchelgais.

  Mae rôl y Cyfarwyddwr Addysg, Gwasanaethau Plant a Theuluoedd yn gyfle gwych i ymuno â Chyngor sydd am fod yn arloesol o ran y ffordd mae'n darparu gwasanaethau sydd wedi'u cynllunio i ddiwallu anghenion plant, pobl ifanc a'u teuluoedd. Rydym yn chwilio am arweinydd modern, ysbrydoledig a chynhwysol sy'n creu amgylchedd cadarnhaol lle gall pawb fod yn nhw eu hunain a chyflawni eu potensial.

  Yng Nghyngor Sir Caerfyrddin, rydym yn canolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau cydlynol, modern ac effeithiol. Felly, drwy fod yn rhan o un o'r Cynghorau Sir mwyaf yng Nghymru, byddwch nid yn unig yn mwynhau'r her, ond hefyd yn mwynhau cael effaith gadarnhaol.

  Mae Sir Gaerfyrddin yn cynnig dull integredig o ran addysg a gwasanaethau ar gyfer plant a theuluoedd sy'n:
 • Diogelu ein plant a'n pobl ifanc;

 • Galluogi ein plant a'n pobl ifanc i gael y dechrau gorau posibl mewn bywyd;

 • Sicrhau rhagoriaeth addysgol a lles ein dysgwyr;

 • Cefnogi lles a datblygiad proffesiynol ein gweithlu; ac yn

 • Cynorthwyo a chynnal teuluoedd.


 • Mae'r rôl hon wrth wraidd ein taith tuag at gynnal a sicrhau rhagoriaeth ym mhob maes ymarfer, trwy adeiladu ar sylfeini cadarn. Gan arwain tîm o arbenigwyr, byddwch yn hyrwyddo hawliau plant a phobl ifanc ac yn anelu at ragoriaeth, tegwch a chynhwysiant, gan hyrwyddo gwelliant parhaus a chanlyniadau cadarnhaol i bawb.

  Fel Cyfarwyddwr, byddwch yn rhoi cyngor o ansawdd uchel sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau i'r Prif Weithredwr, y Cabinet, y Tîm Rheoli Corfforaethol, y Swyddogion, y Penaethiaid, y Llywodraethwyr a'r Aelodau Etholedig. Bydd yn ofynnol ichi arwain adran integredig gymhleth sy'n darparu nifer o wasanaethau allweddol ar ran y Cyngor, gan lunio datblygiad addysg a gwasanaethau plant a theuluoedd yn y dyfodol, ynghyd â darparu cyfeiriad strategol cryf, arweinyddiaeth arloesol, a goruchwyliaeth weithredol i sicrhau darpariaeth addysgol o ansawdd uchel a gwasanaethau cynhwysfawr i'n plant, ein pobl ifanc a'n dysgwyr gydol oes.

  Byddwch yn fedrus yn meithrin perthynas ag eraill ac yn esiampl dda o ran uniondeb personol a phroffesiynol, a bydd gofyn ichi ennill ymddiriedaeth a pharch pawb rydych yn dod ar eu traws, a hynny'n gyflym - o fewn y Cyngor a thu hwnt.

  Bydd angen ichi allu cyfathrebu'n rhugl yn y Gymraeg. Gellir darparu cymorth rhesymol ar ôl penodi i gyrraedd y lefel hon.

  Ai chi yw'r unigolyn iawn ar gyfer y swydd hon?

  Os felly, bydd gennych lawer o egni a phenderfyniad, a phrofiad llwyddiannus o arwain a rheoli'n strategol o fewn sefydliad a chanddo sawl swyddogaeth ac sy'n debyg o ran cwmpas a chymhlethdod. Yn bwysicaf oll, byddwch yn gwybod beth yw gwasanaethau o'r radd flaenaf a sut i helpu staff, Llywodraethwyr ac Aelodau i gyflawni'r safonau hyn o fewn amgylchedd sy'n gofyn llawer.